ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İŞLETMECİ/SATICI BİLGİLERİ

 

ÜNVANI : Teknobil Telekom İnternet Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
MERSİS NO : 0836044652500001
ADRES :

Yenişehir Mah. Bediüzzaman Said-i Nursi Bulv. B Blok No : 1BA
Siverek / ŞANLIURFA

TELEFON : 0 850 303 93 38 - 0 850 441 06 06

 

ABONE/ALICI BİLGİLERİ

 

ADI SOYADI :  
T.C KİMLİK NO     :  
ADRESİ :  
E POSTA ADRESİ   :  

 

2.ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin (FORM) konusu, İŞLETMECİ'nin Abonelik Sözleşmesine göre ALICI'ya/Abone'ye sunduğu aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen işlemin/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. ÜRÜN VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYAT

FORM konusu ürün veya hizmetin adı, KDV-ÖİV dahil satış fiyatı ve temel nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Hizmetlerden Bir Örnek Form Tablosu ;

HİZMET NO :  
İŞLEM/HİZMETADI : Nakil
İŞLEM/HİZMET ÖZELLİKLERİ :

Nakil, ABONE'nin İnternet Hizmeti'nin ve buna bağlı diger hizmetlerin mevcut adresinden Türkiye sınırları içinde bir başka adrese taşınmasını istemesi durumunda İŞLETMECI tarafından gerçeklestirilen işlemi ifade etmektedir.
Nakil talep edilen internet hattının yeni talep edilen adreste Teknobil Telekom İnternet Hizmeti var ise öncelikle yeni tesis adresi ile Çağrı Merkezi yada diğer kanallarımızdan nakil işleminin tamamlanması gerekmektedir.
İnternet Hizmetinin yeni Tesis adresine nakli ile birlikte altyapının desteklemesi halinde Abonenin sahip olduğu tüm ek hizmetler de nakil olacaktır.

İŞLEM/HİZMET ÜCRETİ : ....TL

 

4. ÖDEME VE TESLİMAT

Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Satın aldığınız hizmet ile ilgili bilgilendirmeyi okumanız ve bu FORM'u onaylamanızı müteakip başvurunuz işleme alınacaktır. Başvurunuza konu nakil hizmeti, Müşteri hizmeti kanallarından nakil işlemine ilişkin randevu tarihinin belirlenmesi ve belirlenen randevu tarihinde yeni adresinizde nakil işleminin gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır.

İşbu forma işlem/hizmet ücreti nakil işlemi tamamlandıktan sonra Teknobil Telekom tarafından düzenlenecek hizmet faturasına yansıtılacaktır. Faturanın ödeme kanallarına ödenmesi gerekmektedir.

 

5. CAYMA HAKKI

Teknobil Telekom İnternet Hizmetinde Taahhüt süresi olmadığından ilgili abone tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Teknobil Telekom Yeni başvurularda Taahhüt süresi uygulama hakkı saklı olup uygulmasına esasen Tüketici'nin satın alma tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten cayma hakkı vardır. Ancak aşağıda sayılan bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kanunen cayma hakkı yoktur.

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

 

İşbu forma satışa konu işlem/hizmet tamamlandıktan sonra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde (h) maddesi gereğince tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

6. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM MEKANİZMASI

Satın alınan işlem/hizmet ile ilgili soru, talep ve şikayetler yukarıdaki adrese ya da 0 850 441 06 06 Teknobil Telekom Müşteri Hizmetleri numarasına iletilebilir.

 

Ayrıca, şikâyet ve itirazlar konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ürün veya hizmetin satın alındığı veya ikametgâhın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapılabilir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İŞLETMECİ, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 51 inci maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (''KVKK'') ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları ile rehberleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞLETMECİ, işbu Sözleşme ifası süresince ALICIDAN edindiği veya karşı taraf adına elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal mevzuata tabi olduklarını ve kişisel veri içeren tüm işlem süreçlerinde bu mevzuata uyumun yasal yükümlülükleri dahilinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ('Kurul') tarafından yayınlanacak olan Kurul Kararları ve Rehberlerde ortaya konulan ilkelere de kişisel veriler mevzuatı dahilinde riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI, Kişisel Verilerinin İŞLETMECİ tarafından hizmetleri sağlaması için gerekli olduğu ölçüde, ayrıca pazar, davranışlar ve tercihler ile ilgili araştırmaların yapılması, reklam, hedefli reklam, kampanya, teklif, hediye, promosyon, tanıtım, kutlama, ödül, çekiliş gibi pazarlama faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, performans ölçüm/derecelendirme işlemleri, iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İŞLETMECİ'nin sunusunun ALICILARI'nın beklentilerine uyarlatılması, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, ALICILAR için toplu bir imgenin oluşturulması ve reklam yapılması amacıyla, istatistiksel, idari ve muhasebeyle ilgili amaçlarla toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul eder.

 

ALICI'ya ait tüm bu Kişisel Veriler KVKK, ilgili yönetmelikler ve her halde İŞLETMECİ'nin İnternet Sitesi'nde yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenecek, saklanacak ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde kullanılacaktır.

Gizlilik Politikası : https://teknobiltelekom.com.tr/detay.php?ID=60&UID=59

KVKK                 : https://teknobiltelekom.com.tr/detay.php?ID=67&UID=59

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu FORM, Abonelik Sözleşmesi'nin ve eklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. FORM'da yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi ve ekleri geçerli sayılacak ve FORM'un uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi ve diğer eklerde yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır. Bu Form elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir, Form'da düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ALICI, 6502 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİNİN GEREĞİNCE FORM'U OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

 

FORM'un onaylanması ile ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul ederek hizmetin başlamasına onay vermiş sayılacak ve FORM onay tarihi itibariyle yürürlüğe girerek ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

 

Tarih :

 

Teknobil Telekom